Kurs Mediacja Pracownicza

Podstawy prawne i formalne umocowanie mediacji w zakładzie pracy

Data: 02-10-2024

Copyright by BOMIS® . All rights reserved.


Zakres tematyczny szkolenia

1.       Mediacja jako instytucja wprowadzona do porządku prawnego.

2.       Instytucja mediacji pracowniczej versus … instytucja mediacji wg kodeksu cywilnego, karnego i rodzinnego i opiekuńczego oraz  kodeksu pracy.

3.       Ranga mediacji wewnętrznej/prywatnej, przedsądowej i sądowej.

4.       Status quo w polskich zakładach pracy w oparciu o polskie regulacje prawne, w tym zapisy wewnętrznych regulaminów pracy.  

5.       Obszary dozwolonych modyfikacji, nie wymagające zmiany ustaw i rozporządzeń na szczeblu  administracji państwowej.

6.       Umocowanie mediacji pracowniczej w regulaminach wewnątrzzakładowych, dokumentach wewnętrznych przyjmowanych w relacjach formalnych między pracodawcą a pracownikiem.

7.       Sytuacja prawna uczestników mediacji pracowniczej.

8.       Antymobbingowe i antydyskryminacyjne komisje, procedury, polityka i ich rezultaty.

9.       Wykluczenie z systemu mediacji wewnętrznych sporów zbiorowych, związanych ze zwolnieniem pracownika, brakiem akceptacji wynagrodzenia lub innych decyzji proceduralnych.

10.   Dyskusja uczestników i zadanie do wykonania po zakończeniu zajęć.

 

Szkolenie prowadzą

Gabriela Bogacz – prawnik i  Marzena Raźniewska – Półkoszek – mediator

 

Organizacja pracy podczas szkolenia online

Szkolenie trwa od godziny 10.00 do 15.00 z zaplanowanymi przerwami.

powrót do programu