Kurs Mediacja Pracownicza

Regulamin kursu

Regulamin Kursu BOMIS® pt. Kurs restrukturyzacji firmy  Edycja I/2023 

1. Organizatorem Kursu jest firma BOMIS® Marzena Raźniewska-Półkoszek,  NIP 9680394125, ul. Wojskowa 6/E5 60-792 Poznań, www.bomis.pl.

2. Celem Kursu jest udostępnienie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania sytuacjami konfliktowymi w miejscu pracy - w relacjach służbowych.

3. Program Kursu w I Edycji 2023 realizowany jest wyłącznie w formie zdalnej poprzez narzędzia i kanały komunikacji elektronicznej udostępniane przez organizatora Kursu. Uczestnik ma obowiązek zapewnić sobie we własnym zakresie dostęp do łącza internetowego oraz urządzenia  z przeglądarką internetową i mikrofonem oraz kamerą.  

4. Program Kurs składa się z 4 szkoleń. Po ich zrealizowaniu uczestnik otrzymuje Dyplom potwierdzający ukończenie Kursu. 

5. Ramy czasowe kursu: od 10 maja do 31 maja 2023 r.

6. Realizacja programu Kursu wymaga osobistej obecności uczestnika we wskazanych terminach. Szkolenia nie są nagrywane. 

7. Opłata za uczestnictwo w Kursie wynosi: 2 250 [dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt] zł netto + 23% VAT i jest wnoszona jednorazowo w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem Kursu na podstawie otrzymanego dokumentu pro forma.

8. Nieobecność na zajęciach nie uzasadnia oczekiwania zwrotu zapłaty. W przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach, sytuacja uczestnika Kursu rozpatrywana będzie indywidualnie, by znaleźć polubowne rozwiązanie.   

9. Regulamin obowiązuje do 31 maja 2023 r.