Kurs Mediacja Pracownicza

Konflikty to sytuacje nieuniknione w życiu, a zwłaszcza w relacjach interpersonalnych w miejscu pracy.

Celem Kursu Mediacji Pracowniczej jest wskazanie metod i narzędzi zarządzania sytuacjami konfliktowymi użytecznych dla:  

- pracodawców odpowiadających formalnie za konsekwencje nierozwiązanych konfliktów w zakładzie pracy;

- pracowników oddelegowanych do pełnienia funkcji mediatora wewnętrznego w zakładzie pracy;

- przełożonych odpowiedzialnych z natury rzeczy za jakość relacji w podległym zespole pracowników;

- osób zainteresowanych konstruktywnymi rozwiązaniami konfliktów powstających w sferze relacji interpersonalnych i społecznych.   

 

Potwierdzeniem skuteczności propagowanej mediacji pracowniczej jako instytucji regulującej relacje między pracownikami jest studium przypadku prezentowane przez przedstawicieli Urzędu Miasta Poznania. To pracodawca, który powołał zespół mediatorów wewnętrznych, edukuje osoby pełniące funkcje kierownicze na temat świadomej i uważnej komunikacji w relacji z podwładnymi oraz buduje kulturę organizacji w oparciu o koncyliacyjny styl zarządzania.

Na Kurs składają się 4 szkolenia tematyczne, realizowane w formie zdalnej – live online.

Forma zajęć: wykłady, warsztaty, prezentacje przykładów, dyskusja – live online.
 
Potwierdzenie kwalifikacji: dyplom ukończenia Kursu Mediacji Pracowniczej. 

 

Kurs Mediacja Pracownicza